ប្រអប់សំបុត្រ

  • ISO 5 GMP Laminar Flow Dynamic Pass Box

    ISO 5 GMP Laminar Flow Dynamic Pass Box

    Qianqin laminar flow dynamic pass box ត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងតំបន់ស្អាតជីវសាស្រ្តជាការផ្ទេរអត្ថបទ កន្លែងកម្មវិធីសំខាន់ៗ៖ ឱសថជីវសាស្រ្ត អង្គភាពស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺ មន្ទីរពេទ្យធំ ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ អនាម័យជីវសាស្រ្ត និងតំបន់ស្អាតផ្សេងៗសម្រាប់ កម្មវិធី។