ការសម្លាប់មេរោគតាមផ្ទះ

  • Qianqin Low Noise PM2.5 Smart Monitoring Commercial Uvc Air Purifier

    Qianqin Low Noise PM2.5 Smart Monitoring Commercial Uvc Air Purifier

    ផ្ទៃខាងក្រោយនៃការពិពណ៌នាធាតុនេះ៖

    យើងបានបង្កើតធាតុនេះនៅចុងឆ្នាំ 2019 នៅពេលដែល Covid-19 បានកើតឡើងដោយផ្អែកលើការទទួលស្គាល់របស់យើងនៅក្នុងបទពិសោធន៍ឧស្សាហកម្មបន្សុទ្ធខ្យល់តាមសំណើរបស់អតិថិជនរបស់យើង។